LT EN

Lahtiütlus

Vastutuse välistamise klausel

Svarbūs pastebėjimai dėl gautų TOP 30 rezultatų naudojimo apribojimų ir kitų aplinkybių, į kurias būtina atsižvelgti analizuojant ir (arba) naudojant TOP 30.

TOP 30 parengtas siekiant pateikti orientacinę įmonių vertę konkrečiu metu ir taikant konkrečią metodiką. Jis sudaromas naudojant tik viešai prieinamą informaciją ir metodiką, aprašytą TOP 30 metodikoje.

Įmonės vertės nustatymo procesui ir rezultatams (tarp kelių veiksnių) reikšmingos įtakos gali turėti

  • Vertinimo tikslai ir suinteresuotosios šalys;
  • Laikas, kada atliekamas vertinimas;
  • Naudojamas vertės standartas.

Nors pasirinkta metodika plačiai taikoma įmonių ir akcijų vertinimo praktikoje, ji leidžia pažvelgti į įmonės vertę tik per tam tikrą prizmę, t. y. koks būtų vidutinis tam tikro sektoriaus įmonės vertinimo lygis vertybinių popierių rinkos investuotojų požiūriu. Taigi TOP 30 rezultatai gali neatspindėti bendrovės vertės po tam tikro lyginamojo kriterijaus (pavyzdžiui, tikrosios vertės, rinkos vertės arba investicinės vertės lyginamojo kriterijaus) arba atitinkamai tam tikram konkrečiam vertinimo kontekstui (pavyzdžiui, vertinimas pardavimo, įsigijimo ar investiciniam sandoriui, vertinimas nustatant įkeistų akcijų vertę, vertinimas mokesčių apskaičiavimo kontekste ir pan.)

TOP 30 nereikalauja, kad į vertinimą įtrauktų bendrovių vertinimo procesas būtų išsamus ir kad būtų panaudota visa vieša ar vidinė informacija apie bendroves. Sprendimai, vertinimai, prognozės ar prielaidos, susijusios su į TOP 30 įtrauktomis bendrovėmis, taip pat informacija, kuria tokie sprendimai, vertinimai, prognozės ar prielaidos grindžiami, gali būti teisingi arba ne.

Jeigu skaitytojas vis dėlto nuspręs savo konkrečiam tikslui naudoti TOP 30 nurodytas vertes, rekomenduojama tas vertes naudoti tik kaip vieną iš sprendimų priėmimo kriterijų. TOP 30 naudotojams rekomenduojama patiems atlikti išsamius tyrimus ir analizę.

Nors TOP 30 buvo naudojami objektyvūs vertinimo standartai, kurie yra vienodi visoms reitinguojamoms bendrovėms, atsižvelgiant į Baltijos šalių rinkų dydį, UAB CONFIDENTUS, AS IBS Prudentia, Prudentia advisory OÜ ir Nasdaq Vilnius, Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn, toliau - Nasdaq Baltics), neatmeta galimybės, kad tarp reitinguojamų bendrovių gali būti klientų ar partnerių, su kuriais UAB CONFIDENTUS, AS IBS Prudentia, Prudentia advisory OÜ ir (arba) Nasdaq Baltics gali sieti ekonominiai ir (arba) finansiniai santykiai (dėl konfidencialumo apribojimų UAB CONFIDENTUS, AS IBS Prudentia, Prudentia advisory OÜ ir Nasdaq Baltics negali viešai atskleisti tokių atvejų buvimo). Tačiau minėta aplinkybė neturi įtakos TOP 30 minėtiems vertinimams, nes visiems vertinimams (išskyrus bankus ir kai kurias kitas bendroves, kurios buvo vertinamos pagal rinkos kapitalizacijos ir nuosavo kapitalo buhalterinės vertės santykį) buvo taikoma ta pati metodika.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir nors TOP 30 buvo parengtas laikantis geros praktikos standartų, nei UAB CONFIDENTUS, nei AS IBS Prudentia, nei Prudentia advisory OÜ nei Nasdaq Baltics, nei savininkai, vadovai, darbuotojai ir atstovai nesuteikia jokių garantijų ir patvirtinimų bei neprisiima jokios atsakomybės dėl galimų pasekmių, kurios gali kilti dėl TOP 30 ir jame pateiktos informacijos naudojimo (tiek išsamumo ir tikslumo, tiek UAB CONFIDENTUS, AS IBS Prudentia, Prudentia advisory OÜ ir Nasdaq Baltics galimo ekonominio suinteresuotumo bet kurios iš vertinamų bendrovių atžvilgiu).

Bet kokie TOP 30 naudojami prekių ženklai, logotipai ir kita intelektinė nuosavybė priklauso atitinkamiems bendrovių savininkams, kurie pasilieka visas naudojimo teises. TOP 30 ar bet kuri jos dalis negali būti perspausdinama be išankstinio raštiško UAB CONFIDENTUS, AS IBS Prudentia, Prudentia advisory OÜ ir Nasdaq Baltics sutikimo.

disclaimer